Partnerzy

PARTNERZY FORMALNI

Fundacja Opieka i Troska – Dom Wspólny

Adres siedziby: ul. Kiełczowska 43 bud. 6, 51-315 Wrocław

Adres realizacji działań w projekcie: ul. Milicka 40, 51-127 Wrocław

www.opiekaitroska.pl

Tel. 71 794 78 91

W ramach projektu Fundacja Opieka i Troska realizuje zadanie:

  • Usługi Mieszkaniowe – Dom Wspólny, w którym zapewnione jest łącznie 16 miejsc noclegowych różnego tupu, w których Uczestnik projektu może przebywać 24h/dobę: od mieszkalnictwa wspomaganego o dwóch stopniach intensywności opieki i wsparcia( 4 miejsca treningowe z 24 godz. opieką wychowawców i intensywnymi treningami umiejętności oraz 8 miejsc usamodzielniających z codzienną godzinną wizytą psychologa) po łóżka interwencyjne, z których Odbiorca Modelu korzysta na prawach gościa. Ponadto w Domu Wspólnym planowane jest uruchomienie Infolinii w godzinach zamknięcia CZP+.

Fundacja Opieka i Troska od 2004 działa jako organizacja pożytku publicznego na rzecz poprawy sytuacji życiowej i społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin. Fundacja Opieka i Troska była inicjatorem powstania kawiarni i pracowni artystycznej Stara Piekarnia, prowadzi świetlicę środowiskową dla dzieci i młodzieży, Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z doświadczeniem choroby psychicznej, „Warsztaty rozwojowe dla osób w depresji” oraz działania mające na celu wspierać aktywizację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych pn. Klub Na Zakręcie oraz Klub Seniora, dla seniorów z Psiego Pola i okolic.

Chętnych do zapoznania się z opisem działania domu wspólnego zapraszamy do lektury wywiadu z jego koordynatorką Sonią Nuc!

Stowarzyszenie „Ostoja” Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami

Adres: ul. Stalowa 1A, 50-015, Wrocław

www.ostoja.org

Tel.71 344 78 02

W ramach projektu Stowarzyszenie „Ostoja” Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami realizuje zadanie:

  • Aktywizacja i rehabilitacja zawodowa oraz zatrudnienie wspomagane jako elementy wpływające na poprawę jakości życia B i zmniejszające koszty społeczne i ekonomiczne wynikające z zachorowalności na choroby psychiczne.

Głównym celem działań statutowych Stowarzyszenia istniejącego od 1993 roku są działania zmierzające do stworzenia równych praw i szans życiowych w społeczeństwie dla dzieci, młodzieży i dorosłych osób z niepełnosprawnością 2 oraz ich rodzin, zwłaszcza w zakresie rehabilitacji, terapii, edukacji, wychowania, integracji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ze środowiskiem rówieśniczym a także dążeniem do ich pełnego uczestnictwa w życiu publicznym oraz przygotowaniem do pełnienia różnorodnych ról społecznych w dorosłym życiu. Stowarzyszenie prowadzi osiem ośrodków rewalidacyjnych we Wrocławiu i Środzie Śląskiej

PARTNERZY NIEFORMALNI

Gmina Wrocław – MOPS we Wrocławiu

Adres : ul. Strzegomska 6, 53-611 Wrocław

www.mops.wroclaw.pl

tel.71 78 22 322

usługi socjalne i społeczne – udzielane i finansowane na dotychczasowych zasadach, Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze (SUO) i świadczenia socjalne – MOPS.

MOPS to instytucja będąca jednostką organizacyjną Gminy Wrocław. Główny przedmiot działania jednostki, którym jest: umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia oraz zapobieganie powstaniu tych sytuacji, a także umacnianie rodziny. Świadczenia oferowane przez MOPS można podzielić na:

  • świadczenia pieniężne, tj.: zasiłek stały; zasiłek okresowy; zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy; pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki; świadczenia pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla uchodźców; wynagrodzenie należne opiekunowi prawnemu z tytułu sprawowania opieki przyznanego przez sąd;

  • świadczenia niepieniężne, na które składają się: praca socjalna; składki na ubezpieczenie zdrowotne; składki na ubezpieczenie społeczne; pomoc rzeczowa; sprawienie pogrzebu; poradnictwo specjalistyczne; interwencja kryzysowa; schronienie; posiłek; niezbędne ubranie; usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy; specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia; pobyt w mieszkaniu chronionym; pobyt i usługi w domu pomocy społecznej; opieka i wychowanie w rodzinie zastępczej i placówce opiekuńczo – wychowawczej; pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla osób usamodzielnionych; szkolenia, poradnictwo rodzinne i terapia rodzinna prowadzone przez ośrodki adaptacyjno – opiekuńcze. Powyższe usługi świadczone są w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i jego komórkach organizacyjnych.

Do zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie wdrożenia przedmiotowego modelu będzie należało m.in.:

– umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których same nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia, oraz zapobieganie powstaniu tych sytuacji;

– wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienia im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka;

– prowadzenie pracy socjalnej rozumianej jako działanie skierowane do klienta i jego rodziny, wymagające jego udziału, aktywności i zaangażowania w proces prowadzący do korzystnych zmian, bez względu na sytuację materialną.