DZIEŃ PRACY SOCJALNEJ

              16 marca został mianowany dniem pracy socjalnej i powinien pokierować naszą uwagę w stronę zrozumienia i zgłębienia funkcji, jaką pełnią w środowisku Pracownicy Socjalni. Według definicji utworzonej przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Szkół Pracy Socjalnej praca socjalna wspiera zmiany społeczne, rozwiązywanie problemów w stosunkach międzyludzkich oraz wydobywanie z ludzi sił i wolności aby mogli osiągnąć dobrobyt. Używając teorii zachowań ludzkich i systemów społecznych praca socjalna oddziałuje tam, gdzie ludzie wchodzą w interakcje ze środowiskiem. Fundamentem pracy socjalnej są zasady praw człowieka i sprawiedliwości społecznej.

Co to dokładnie oznacza i jak dokładnie wyglądają działania i zajęcia Pracowników Socjalnych?

Osoby zajmujące się działaniami z tego zakresu wspierają swoich podopiecznych w polepszaniu sytuacji socjalno- bytowej. Pomagają w zdobywaniu środków niezbędnych do codziennego funkcjonowania oraz działają na rzecz polepszenia warunków życiowych lub zwiększenia kompetencji wśród swoich odbiorców w celu trwałego polepszenia sytuacji materialnej. W Polsce Pracownicy Socjalni współpracują z Ośrodkami Pomocy Społecznej, Szpitalami, Domami Pomocy Społecznej i innymi instytucjami mającymi na celu wsparcie osób w trudnych sytuacjach życiowych.

Projekt realizowany w ramach Centrum Zdrowia Psychicznego + skierowany jest do osób z doświadczeniem choroby psychicznej lub zagrożonych kryzysem psychicznym.

Jaką rolę odgrywa w procesie zdrowienia osób z takim doświadczeniem Pracownik Socjalny?
Nasi podopieczni często narażeni są na utrudnione warunki socjalno- bytowe, ich dolegliwości nie rzadko wpływają na brak zdolności do pracy, momenty zaostrzenia objawów chorobowych prowadzą do pochopnych decyzji o zapożyczaniu się lub generują trudności z opłaceniem bieżących rachunków. Brak wsparcia w tym obszarze może prowadzić do konieczności eksmisji, braku środków na opłacenie niezbędnych artykułów spożywczych lub leków. Zadaniem Pracownika Socjalnego jest rozpoznanie oraz diagnoza trudności w realizowaniu indywidualnych potrzeb Uczestnika oraz wsparcie go w uzyskaniu możliwie jak największej samodzielności. We współpracy z pozostałymi członkami Centrum, w tym: radcą prawnym, psychologami, psychoterapeutami, lekarzami etc może realnie wpłynąć na poprawę warunków socjalno bytowych obecnie oraz w przyszłości. Dzięki współpracy z trenerami pracy wsparcie może mieć nie tylko charakter doraźny ale i może być narzędziem do zdobycia kompetencji na przyszłość. Jak widzimy na infografice zakres pracy Pracowników Socjalnych jest niezwykle szeroki co powoduje, iż specyfika ich pracy karze patrzeć na trudności każdego indywidualnie oraz rozpatrywać ich możliwości w oparciu o zasoby osobowościowe i środowiskowe. Dla przybliżenia charakteru pracy i holistycznego podejścia do Podopiecznego prezentowanego w Centrum Zdrowia Psychicznego + przedstawiamy fragment ulotki placówki, na którym są informacje dotyczące większości oddziaływań.

Osoby zainteresowane poszerzeniem swojej wiedzy na temat zakresu oraz charakteru pracy Pracowników Socjalnych zapraszamy do przeczytania artykułu znajdującego się na stronie internetowej pod adresem: https://doradcawpomocyspolecznej.pl/artykul/pracownik-socjalny-jako-katalizator-zmiany-w-procesie-pracy-socjalnej